“Солвей Соди” АД

Обект:   “Солвей Соди” АД – цех “Колонен”, САР-СФТ и пластинчати хладилници

Главен проектант:   “СОЛВЕЙ СОДИ” АД

Проектант в част Строителни Конструкции:   “ПРО 6” ООД